ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
ศูนย์มุ่งเน้นการดำเนินการให้เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลทันตกรรมที่ครบถ้วน ปรับเปลี่ยนรูปแบบของสถานบริการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นสถานบริการที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นสำคัญ (Patient Satisfaction) โดยยึดหลักการบริการทันตกรรมแบบพร้อมมูล (Comprehensive Dental Care) คือ การให้การดูแลสุขภาพช่องปากโดยเน้นการป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเป็นหลัก ร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัว (Patient and Family Participation) ศูนย์ทันตกรรม ประกอบด้วย

รวมถึงการให้บริการทันตกรรมแบบพร้อมมูล (Comprehensive Dental Care) สำหรับผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ

งานทันตกรรมสหสาขาเป็นการให้บริการทางทันตกรรม ที่ผสมผสานความรู้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาพช่องปาก และสุขภาพโดยรวมที่ดีของผู้ป่วยกลุ่มพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) สาขาทันตแพทยศาสตร์ในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ประกอบด้วย

ศูนย์บำบัดความเจ็บปวดและความกลัวทางทันตกรรม
ศูนย์สุขภาพช่องปากสำหรับผู้ป่วยพิการทางร่างกาย
ศูนย์สุขภาพช่องปากสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ
ศูนย์สุขภาพช่องปากสำหรับผู้ป่วยนานาชาติิ
ศูนย์บูรณะความพิการของขากรรไกรและใบหน้า

เป็นการให้บริการทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการ การรักษาขั้นสูงโดยแพทย์เฉพาะสาขา ทั้งนี้ประกอบด้วย งานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล-โลเฟเชียล งานทันตกรรมรากเทียม งานทันตกรรมประดิษฐ์ งานทันตกรรมหัตถการและงานวิทยาเอ็นโดดอนต์ งานปริทันตวิทยา งานทันตกรรมสำหรับเด็ก งานทันตกรรมจัดฟัน งานประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร งานทันตกรรมบดเคี้ยว งานเวชศาสตร์ช่องปาก และงานรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยเป็นการให้การรักษาที่ครบถ้วนทุกสาขา ใช้วิธีการรักษาแนวใหม่ รวมถึงการรักษาที่เน้นการลดภาวะการเจ็บ
ปวด

นอกจากนี้ ศูนย์ทันตกรรมยังเป็นศูนย์การฝึกอบรมระดับหลังปริญญาที่สมบูรณ์ โดยนักศึกษาหลังปริญญาสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาร่วมศึกษาปฏิบัติงาน

ติดต่อเรา/นัดหมาย

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
999 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์. 0-2849-6600 โทรสาร. 0-2849-6666


ป้ายกำกับ:, , , , , , ,

จัดฟัน ดัดฟัน จัดฟันที่ไหนดี คลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟัน

เว็บไซต์ที่รวบรวมคลินิกทันตกรรมจัดฟันทั่วไทย สามารถค้นหาคลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟันได้ทุกจังหวัด | | Sitemap